top of page

VERKSAMHETSBERÄTTELSE LÄSÅRET 2019/2020

En verksamhetsberättelse skriv varje år och publiceras på här på hemsidan.Kristofferskolans Föräldraförening

FÖRENING OCH SYFTE Kristofferskolans föräldraförening består av alla föräldrar/vårdnadshavare till elever vid Kristofferskolan – från förskoleklass till gymnasiets åk 12. Medlemskap är avgiftsfritt. Enligt 4 § i föräldraföreningens stadgar är föräldraföreningens syfte:

  • att verka för våra barns bästa i waldorfpedagogiken vid Kristofferskolan

  • att verka för förtroendefullt samarbete mellan lärare, medarbetare och föräldrar

  • att aktivt medverka i Kristofferskolans utveckling

  • att främja waldorfpedagogiken.


FÖRÄLDRAREPRESENTANTER


Föräldraföreningens styrelse 2019/2020 Ordförande: Anna Davis

Sekreterare: Petter Kjellgren

Kassör: John Thorburn

Ordinarie ledamöter:

Erika B Lindvall

Sophia Göth

Riviera Wolgers

Suppleanter

Niels Reise

Sofia Löwhagen

Andrea Creutz

Revisor Björn Magnusson

Lilla festkommittén Malin Larsson​

Möten med skolans ledning

Olivia Ros-Pehrson

Lisa Svidén

Jonas Häggblom

Arnulf Wibler (säkerhetsansvarig)

Gunnar Modin (sjukvårdsgruppen, sammankallande)

Valberedning Gunilla Eklöv Alander sammankallande) och Charlotta KjellbergMÖTEN


Styrelsemöten Föräldraföreningens styrelse har under verksamhetsåret haft ett antal protokollförda styrelsemöten. Vid några av dessa möten har delar av skolans styrelse, valberedningen och elevkåren deltagit och några har varit Öppna möten.

Vår ordförande träffar skolans ledning samt skolans styrelseordförande en gång var sjätte vecka i ett möte där vi har möjligheten att tala direkt och öppet om frågor och förslag.


ARBETSOMRÅDEN

KFF Året 2019/2020 har varit händelserikt och vi har drivit en del stora projekt framåt (se nedan) och fortsatt arbetet att göra oss själva mer synliga.

Frågor som vi alltid har på bordet - Skolans Likabehandlingsplan - att förbättra kommunikation mellan oss och skolledningen, skolans styrelse och kollegiet. - att stärka föräldragruppen genom upplysning och utbildning och med syfte att vi föräldrar känner lojalitet till skolan - stärka föräldrars förtroende för skolans ledning


Kommunikation

KFF har ett mål att återinföra en tät kontakt och god kommunikation med våra klassrepresentanter. Det går sakta framåt. Det är viktigt att klassrepresentanterna är med på våra öppna möten och är den öppna kanalen mellan KFF föräldrarna och att frågor från föräldrar kommer till vår kännedom. Det är när vi träffas som vi är mest effektiva. ”Äldre” föräldrar är ett stöd för ”yngre”. Detta arbete fortsätter och kan förstås göras ännu bättre. Framförallt i de lägre klasserna har detta varit ett viktigt arbete. Vi har ett ansvar som föräldrar att vara väl införstådda med den pedagogik vi har valt för våra barn.

Vi använder vår hemsida www.kristofferskolansff.se regelbundet för att sprida information och kommunicera vilket vi även gör via vår Facebooksida https://www.facebook.com/groups/Kristofferskolansforaldraforening/

och via skolans kansli. På e-post nås vi här: styrelsen@kristofferskolansff.se


Facebook

Vi har fått många medlemsförfrågningar till vår grupp vilket är glädjande. Vi ber alla som ansöker att svara på tre enkla frågor; om man är förälder till elev som går på skolan, om man har bekantat sig med syftet och hur man hittade oss. Syftet med vår öppna grupp är enkelt och viktigt och vi uppmanar alla medlemmar att läsa igenom vad det betyder. Vi värnar om att vi alla håller en god ton och respekterar varandra. Facebook är en av våra kanaler att nå ut med information till föräldragruppen och det är både positivt och viktigt. Här delar vi kommunikation som inspirerar, upplyser och engagerar oss och som har anknytning till skolan, waldorfpedagogiken, våra elever, möten och andra händelser. Har du å andra sidan direkta klagomål som vårdnadshavare ska du vända dig till oss i styrelsen via mail eller till skolledningen.


Waldorfpedagogik – en introduktion

Broschyren om Waldorfpedagogik – en introduktion har skickats ut till flera skolor och beställningarna rullar in stadigt. Vi är flera som ser värdet av denna skrift.


Livskunskap Det som började som ett initiativ från Pernilla Siljehag (tidigare förälder på skolan) om att lyfta Psykisk Hälsa och Livskunskap genom ett möjligt samarbete med skolan har utvecklats till Agora Kristoffer som vi är mycket stolta över.


Vad är Agora Kristoffer? Agora Kristoffer är namnet på föräldraföreningens temakvällar. Begreppet agora härstammar från ordet för allmän mötesplats eller ett torg i det antika Grekland. Tanken med dessa öppna föreläsningskvällar är att ge kunskap och öka medvetenheten kring ämnen som lär oss att hantera livet med barn och ungdomar bättre. Föreläsningskvällarna är öppna för alla. Föräldrar, lärare och medarbetare på vår och närliggande skolor bjuds in. Vid vissa tillfällen bjuds även gymnasieelever in tillsammans med sina vårdnadshavare.


Beviljade medel Agora Kristoffer beviljades en summa på 30 000 kr från Novemberfestens intäkter 2019 Av dessa har vi använt 15 625,00 Patrick Wincent, Skärmtid och Digital Stress januari 2020. Beviljade medel som ej används under året återgår till KFF

Temakvällar HT 19 och VT 2020

Karolina Palmgren 10/10-19 Tema Ätstörningar hos Unga Vuxna Karolina Palmberg är beteendevetare, yogalärare och professionell coach. Kvällen innefattade kunskap kring vad en ätstörning faktiskt är, tidiga tecken, beteendeförändringar hos den drabbade och hur närstående kan ge stöd. Karolina poängterade att det finns hjälp att få och hur viktigt det är att söka den hjälpen. Vi var överens om att innehåll var mycket bra men att kvällen blev lite för lång. Vi hörsammar och åtgärdar framåt.


Patrik Wincent 15/1-2020 är grundare till Internetakuten, han talade skärmtid och om digital stress och hur vi kan skapa en digital balans i vardagen. Många föräldrar oroar sig för sina barns skärmtid. Dataspelsberoende, mobilt och socialt mediamissbruk och digital stress – vilka barn är egentligen i riskzonen? Och hur ska man som förälder agera? Detta försökte Patrik Wincent svara på. Vi var en frågvis skara och nöjde oss inte riktigt med de svar Patrick gav oss när vi väl kom till Q&A. Visar på att vi är en medveten, erfaren och vaken föräldragrupp. Det var både högt och lågt. Tidvis mycket intressant men vid andra tillfällen något magert. Några nedslag från enkätresultaten. På frågan om;

  • Föreläsningen var saklig och belyste problematiken från flera håll på ett professionellt och trovärdigt sätt. Svarade 68% ja

  • Föreläsningen väckte idéer och tankar hos mig som jag kommer att diskutera vidare med andra föräldrar/vuxna/arbetskamrater. Svarade 66% ja

  • Kvällens arrangemang var i sin helhet bra. Svarade 80 % ja

Under 2019 arrangerades 3 föreläsningar och inför 2020 hade vi planerat att bjuda in tre nya gäster. Men ingen kunde förutse att världen skulle drabbas av covid-19 inte heller kunde någon förutse de konsekvenser viruset har medfört. Det innebär att vi hittills i år 2020 enbart fått besök av en gäst. Föreläsningen med Irena Makower, psykolog och psykoterapeut, om utmattningssyndrom är tills vidare inställd.


Agora Kristoffer söker efter nya eldsjälar. Vi som drivit Agora Kristoffer kommer under hösten (2020) lämna över till nya passionerade föräldrar. Andrea Creutz från KFF kommer kliva in och det är ett glädjande besked. Hon behöver såklart hjälp från fler föräldrar som vill ta detta viktiga och intressanta arbete vidare. Vi har samlat allt material för hur vi har arbetat så att det är lätt att lämna över. Pernilla, Helena, Katarina och jag själv har haft roligt tillsammans, uppdraget har känts meningsfullt och viktigt. Så välkommen du som vill!

Vi strävar efter att hålla hög kvalitet på våra temakvällar, tips om intressanta föreläsare och ämnen går bra att skicka till agora@kristofferskolansff.se under hela året.

Vi bjuder in föräldrar och vuxna även från andra skolor i Bromma, vi är öppna för eventuella kunskapsutbyten och samarbeten. I samband med den aktuella kvällen samlar vi också in deltagarnas feedback i ett led att ständigt förbättra vårt arbete.


Elevkåren Det är en glädje att vi har etablerat en stark kontakt med gymnasieskolans elevkår. De är fulla av idéer, andas kraft och inspiration. De vill arbeta för att stärka gemenskapen mellan klasserna 10, 11 och 12 och det tycker vi är lysande!

Här är elevkårens årsberättelsen från perioden 19/20.

På våren innan mandatperioden börjat på riktigt anordnade styrelsen det årliga evenemanget Grill & Mys. Evenemanget bestod av en grillkväll i Judarskogen som en trevlig avslutning på det gångna året.

I början på hösten anordnades ett Killergame. En lek som för samman elever från hela gymnasiet. Att delta kostade en slant som sedan vinnaren fick som pris.

I oktober delade styrelsen ut kårkort till eleverna. Ett kort som gav rabatter på ett antal utvalda restauranger. Senare samma månad genomfördes en poängjakt där varje klass hade chans att vinna 1000kr till klasskassan. En pyjamasdag hölls även i slutet poängjakstveckan.

I december hade styrelsen planerat för att anordna en stor fest för att hylla Waldorfpedagogikens 100-års jubileum. Detta blev dock inställt på grund av problem med lokalen. Istället hölls en mindre fest på Rosenhill med namnet Vinterfest - en hyllning till kärleken.

I februari anordnades ett semmelbak. Semlorna delades sedan ut till eleverna dagen efter.

I mars sålde styrelsen biljetter till en skidresa till Orsa. Resan blev dock inställd pga covid-19.

I maj hölls sedan årsmötet och den nya styrelsen röstades då fram. Sammanfattningsvis lades den största delen av våra pengar på festen i december.

/Arvid Rudbeck, vice ordförande

Kristofferskolans elevkår finns på instagram KSEK.


Klassresor

Efter det att årsmötet antagit Styrdokumentet och med det förslaget om att öppna för resebidrag till årskurs 4 och 9 har vi delat ut bidrag till sex klassresor. Att just klass 4 och 9 får bidrag är resultatet av ett arbete och dialog med skolan om förankring i pedagogik och när i utbildningen de ligger. Resan i klass 4 kan på det här sättet bekostas helt genom bidrag medan resan i klass 9 fortfarande bekostas till största delen av klasskassan men får en extra och viktig skjuts av ett bidrag på 1000kr per elev. Vi är väldigt glada åt att, tillsammans med skolan, ha löst frågan om bidrag till klassresor som har kommit upp som önskemål på så många av våra möten. På det här sättet blir bidraget kännbart, något att se fram emot och något att jobba för.

NOVEMBERFESTEN

I år var novemberfesten något alldeles extra i och med att det var Waldorfskolans hundraårsjubileum. Vi firade stort och temat på årets fest var kalas! Och ett praktfullt kalas blev det, där vi kunde ta del av sinnrika gestaltningar av årets tema. I spöktunneln – som var enastående läskig i år – fick vi möta Klas kalas och sagotunneln bjöd på födelsedagsmysterium, med särdeles fin scenografi.

Mängder av gott bjöds också att kalasa på. Caféerna hade bullat upp med läckra kakor och bakverk och årets stora hit var surkåls-mackor! Mycket populära var även niornas wraps. Dessutom kom grillkorven i år ett från ett ekologiskt korvmakeri - en klar förbättring.

Extra många fina arrangemang i form av konserter och andra framträdanden bjöds på under helgen och i vanlig ordning avslutades novemberfesten stämningsfullt med lykttåget. Värt att lyfta fram var också att fredagens gemensamma arbetsinsats avslutades med en mycket trevlig föräldrapub i växthuset.

Tack lilla fest och alla föräldrar, elever, lärare och personal på skolan som hjälpte till att göra detta till ett superkalas!


VILANDE POSTER

Är du intresserad av att engagera dig?

Det finns många ämnen som vi brinner för i föreningen och som vi önskar att vi kunde engagera oss i mer, utveckla eller blåsa liv i igen.

Info häfte om Kristofferskolan, vilande projekt. Idén är att samla information om vad som gäller på just vår skola. Hur man hittar, vem man kontakter, vart man vänder sig osv. Ett litet uppslagsverk helt enkelt om vår fina skola.

Gårdsgruppen har varit vilande i år men har du ett intresse och ett engagemang för elevernas utemiljö får du gärna höra av dig.

En ny grupp på initiativ av Ulrika Husmark ligger också i dess linda. En Föräldragrupp för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Välkommen att kontakta oss i styrelsen eller till Ulrika Husmark direkt.

Det finns Dyslexigruppen för föräldrar som har barn med skriv och lässvårigheter som söker engagerade föräldrar. Johanna Järte är vår kontaktperson. Vi har alltså både fullt upp och roligt. Att arbeta för den stora föräldragruppen i skolan är fantastiskt och lärorikt inte minst eftersom allt det vi gör direkt eller indirekt påverkar våra barns vardag. Styrelsearbetet är både krävande och spännande och man får många, fina vänner på köpet men bäst trivs vi när vi är många som ses.

Styrelsen för Kristofferskolans Föräldraförening

Comments


bottom of page