Hur fördelar vi novemberfestmedlen?

Novemberfesten 2021
Förra året ställdes Novemberfesten in för första gången på drygt femtio år. Året dessförinnan uppmanade vi alla att söka bidrag ur novemberfestmedlen och aldrig förr har vi fått in så många ansökningar. Det var fantastiskt. Ansökningarna kom från både elever, vårdnadshavare och medarbetare och vi beviljade bidrag till i stort sett alla. Nu hoppas vi på samma tillströmning.

Novemberfesten 2021 var speciell på så många vis; vi vågade ses igen om än med stränga förmaningar som alla följde vilket vi är tacksamma för. Kristofferskolans Novemberfest blev inte en omskriven superspridare av Covid-19, däremot en superspridare av värme och dådkraft. Tack till alla våra stora elever och till alla föräldrar som byggde så intensivt och jobbade idogt hela helgen. Tack vare ert fantastiska engagemang har vi en fortsatt möjlighet att förgylla vardagen för Kristofferskolans fina elever.

I år hade vi en omsättning på 377 000 kr. Resultatet, efter avdrag för inköp och kostnader, kommer att presenteras efter nyår. Resultatet kommer att fastställas av styrelsen i januari. Om du vill veta mer om det ekonomiska resultatet i detalj så kommer du att hitta det på hemsidan.


Hur fördelas vinsten från Novemberfesten?
Vinsten från festen är vår enda inkomst och den ska bland annat täcka kostnaderna för nästa års fest och bidrag till bibliotek, Elevkåren, Agora Kristoffer mm men den del av vinsten som man kan söka bidrag ur delas upp i fyra kategorier:
- Projektbidrag; fördelas en gång om året
- Kulturfonden; ur vilken man kan söka löpande under hela året
- Klassresebidrag i årskurs 4, 9 och, från och med i år, även årskurs 12; till vilka man kan söka när som helst det år klassen går i årskurs 4 eller 9 eller 12 eller, om resan ligger tidigt på hösten, redan under våren i årskurs 8

Blankett här till ansökan årskur 9:

Blankett här till ansökan årskur 4:


- Elevfonden; ur vilken man kan söka bidrag när som helst
Sök projektbidrag från Novemberfesten!
Ansökningar om projektbidrag ska vara inne senast den 27 februari.

Vem kan söka?
Vårdnadshavare, elever och lärare/medarbetare vid Kristofferskolan. Efter ett extra tungt år med mycket digital hemundervisning vill vi uppmana våra riktiga hjältar, eleverna, att tänka efter och välkomnar särskilt ansökningar från er.

Vad kan man söka bidrag för?
Bidrag kan sökas för projekt som ger ”guldkant” och mervärde för eleverna och verksamheten på Kristofferskolan. Projekten behöver vara årskursöverskridande och inte avgränsade till en enskild klass aktiviteter eller projekt. Föräldraföreningens styrelse hjälper gärna till att diskutera projektidéer.

Hur söker man?
Ansökan görs skriftligt till Kristofferskolans föräldraförening. Det finns ingen ansökningsblankett. Ansökan ska bestå av en kort beskrivning av projektet och det ska framgå hur projektet kan ge guldkant och mervärde och vilka som ingår i projektgruppen samt tidplan och budget. Ju bättre förberett med förankring i skolan och möjliga offerter desto kortare blir vägen till beslut men det får inte bli ett hinder för fina idéer. Hör gärna av er med funderingar.

Hur mycket får man söka?
Det finns inga min- eller maxbelopp men det är inte heller givet att hela summan beviljas.

När ska ansökan vara inlämnad?
Sista ansökningsdag i år är den 27 februari. Skicka ansökan med e-post till Kristofferskolans föräldraförening: styrelsen@kristofferskolansff.se

När och hur fattas beslut?
Vi ser gärna att alla klassföräldrar medverkar men alla föreningens medlemmar, dvs alla vårdnadshavare på Kristofferskolan, är självklart välkomna till Föräldraföreningens öppna möte i år är onsdagen den 17 mars kl 18:30 i skolans kafé där ansökningarna presenteras och där vi gemensamt fattar beslut genom att rösta fram vilka som får bidrag.

Börja fundera och diskutera med varandra!

Kulturfonden
Kulturfonden får 20% av vinsten vilket i år är 64 800kr. Ur den kan man ansöka om bidrag kontinuerligt under året till projekt som både svarar mot föreningens syfte men som också har ett innehåll som är kulturellt förankrat.

Bidrag till klassresor i klass 4, 9 och 12
Bidrag till klassresor kan sökas kontinuerligt under året och vi rekommenderar klass 4 att söka så snart som möjligt för bokning av Birkaresan och Kalle Runristare. 

Blankett här till ansökan årskur 9:

Blankett här till ansökan årskur 4:


Elevfonden
Elevfonden får ett bidrag med upp till 25 000kr per år eller det belopp som gör att summan i fonden blir 25 000kr vid tiden för utbetalningen. Fonden förvaltas av rektor och ansökningarna om ekonomiskt bidrag till enskilda elever för att möjliggöra deltagande i aktiviteter anordnade genom skolan behandlas konfidentiellt. En mer utförlig beskrivning finns i styrdokumentet på vår hemsida.

Biblioteket
Biblioteket får ett bidrag på 15 000kr för inköp efter den oändligt långa önskelistan upprättad av vår bibliotekarie tillsammans med eleverna.

Elevkåren
Vi ger varje år ett bidrag på 25 000 kr till Elevkåren som de använder för föreläsningar, aktiviteter och fester för klass 9 – 12.