top of page
wheelbarrow.png

Skola, föräldrar och elever

Kristofferskolans verksamhet byggs upp av en rad olika organisationer med olika syften och verksamhet vilka samspelar med varandra. Det gemensamma målet är att främja barnens och elevernas väg till kunskap och frihet samt jobba för hur vi alla på bästa sätt kan stötta dem under resan.

Närmast eleverna står skolans organisation samt Föräldraföreningen. Förutom dessa arbetar Byggnadsstiftelsens med att förvalta våra vackra byggnader, skolgården och de övriga ytor som finns på kullen.

Skolans huvudforum för ledning

Skolans styrelse är huvudman och består av fem föräldrarepresentanter och sex kollegierepresentanter. Mer om styrelsens arbete kan ni läsa här . Beslutslogg för skolans styrelsearbete finner ni i Schoolsoft.

Ledningsgruppen består av rektor samt två studierektorer. Tillsammans ansvarar de för den dagliga verksamheten på skolan. Studierektorerna är indelade efter förskoleklass upp till mellanstadiet samt högstadiet. Och ansvaret för gymnasiet ligger på rektorn.

Kollegiet, Kollegiet består av skolans lärare och är ansvariga för det dagliga pedagogiska arbetet på skolan. Kollegiet är indelade i två forum för låg- och högstadiet och möts en gång i veckan.

Skolans ekonomi

Som grund vilar alla våra verksamheter på att medel vi tar in via olika kanaler skall verka för att våra elevers bästa, olika huvudorganisationer tar in olika perspektiv. Waldorfskolorna i Sverige är inte vinstdrivande utan alla eventuella överskott återinvesteras i verksamhets olika delar. Det kan handla om renoveringar, nybyggen, löner, nyrekryteringar eller andra pedagogiskt motiverade inköp.

Skolverksamhetens huvudfinansisering kommer via skolpengen, mer om skolpengen i Stockholm finner ni här. Det är rektor, ekonomiansvarig på skolan samt styrelsens skattmästare (föräldrarepresentant) som tillser ekonomin. Huvudsakliga utgifter för skolan är löner, hyra och materialinköp.

Byggnadsstiftelsens huvudfinansiering är hyror från skolan och andra hyresgäster såsom Waldorflärarhögskolan (WLH) och Förskolan Solgården.

Elevernas organisation

Elevrådet representerar elever från förskoleklass till åk 9. Från åk 4 sitter två elevrepresentanter från varje årskurs med i rådet.

Elevkåren är gymnasieelevernas organisation. Kåren har en styrelse vilken initierar olika evenemang samt driver intressefrågor. I Elevkåren finns en utsedd kassör som tillser ekonomin. Kårens finansiering kommer från medlemsavgifter, donationer samt olika evenemangsavgifter.

Föräldraföreningen

Alla vårdnadshavare på skolan är automatiskt medlemmar i skolans Föräldraförening. Föräldraföreningen arbetar för att kanalisera föräldrarnas viljor och åsikter till ledning och styrelse. Föräldraföreningens styrelse, KFFS och föreningens valberedning utser även de fem vårdnadshavare som sitter i skolan styrelse. På så sätt är vi föräldrar en aktiv del i skolans verksamhet och vårt inflytande har därför betydelse på de beslut som tas kring skolans drift, en även om vilken Waldorfskola vi ska bygga för framtida generationer. Föräldraföreningens huvudfinansiering kommer från Novemberfesten samt även frivilliga donationer. I KFFS är det kassören som tillser ekonomin och utomstående revisor tillser att medlen förfogats på rätt sätt.

Allt arbete i KFFS och valberedningen är frivilligt och sker utan ersättning, medlen som KFFS har till sitt förfogande används för att ”sätta guldkant på elevernas vardag” och kan handla om allt ifrån donationer till biblioteket, skolorkestern, materialinköp, intressegrupper, information, ljud- och ljus teknik till stora scenen, donationer till elevkårens evenemang, föreläsningar, temadagar, extra leksaker till skolgården etc. etc. KFFS tar också in direkta ansökningar om medel från elevrådet och elevkåren. Det är därför bra att vi alla uppmuntrar våra barn att engagera sig i dessa råd så att de på så vis kan vara med och påverka sin vardag på skolan.

Klassrepresentanter och klasskassa

Föräldraorganisationen är även lokal i alla klasser där två klassrepresentanter utses varje nytt läsår. Läs mer om klassrepresentanter här. Föräldrarna upprättar och skapar klasskassor, vilka handhas av en kassör som föräldrarna i varje klass själv utser. Klasskassan är föräldrarnas gemensamma egendom ska användas till skolresor, övernattningar eller annat som pedagoger, elever och föräldrar enas om har bra pedagogiska och sociala syften. Att bidra till klasskassan är dock frivilligt och ska ske efter förmåga. Det vanliga är att varje klass beslutar om ett kostnadsspann inom vilket man väljer att bidra. En rekommendation är att spannet ligger ungefär mellan 100 – 250 kr/termin och barn. Skolpengen räcker inte till för att täcka alla utflykts- och resekostnader vi vill göra på skolan, varför denna frivilliga verksamhet verkligen uppmuntras från föräldrarnas sida. Beslut kring klasskassan tas av föräldragruppen. Läs mer om utflykter och klassresor här:

IMG_0459.HEIC

Föräldraföreningens styrelse:

Ordförande: Anna Davis
Sekreterare: Petter Kjellgren
Kassör: John Thorburn

Ordinarie ledamöter:
Erika B Lindvall
Riviera Wolgers
Suppleanter
Niels Reise
Sofia Löwhagen
 

Kontakta oss gärna på: styrelsen@kristofferskolansff.se

IMG_0455.HEIC

Waldorskolan

Enligt Rudolf Steiner skulle en Waldorflärare följa några riktlinjer, en av dessa var att intressera sig för hela mänskligheten. Kanske är det just detta globala intresse som gjort att waldorfpedagogiken under sina snart 100 verksamma år har spritt sig över hela världen.

Läs mer om kristofferskolan och klassernas teman

IMG_0481.HEIC
IMG_0510.HEIC
IMG_4138.JPG
IMG_0467.HEIC
bottom of page